Skolutveckling

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och organisatoriska frågor inom skolans område. Utifrån boken ”Du nya du fria” erbjuder vi er en rad olika sätt att arbeta vidare i er organisation baserat på bokens olika delar. Förutom de teman som vi presenterar finns det möjlighet att ni hör av er till oss för att diskutera de utvecklingsområden ni är angelägna att arbeta med i er verksamhet.

De teman som varit mest efterfrågade och som vi har utvecklade arbetssätt kring är följande:

Du nya du fria

Vi föreläser om bokens mest centrala delar med syfte att bidra med ökad förståelse för vår samtids många svårigheter rörande barn och ungdomar i skolan och familjen. Föreläsningen kan ges i olika längd och med olika former av uppföljning. Föreläsningen siktar på att väcka tankar och vara en startpunkt i arbetet med att utveckla skolans arbete.

Hjärnans utveckling i relation till pedagogik och läroplan

Möjligheten att utveckla avancerade förmågor beror inte bara på träning utan på hjärnans utveckling. Vi föreläser och handleder om delar som är centrala för att förstå barn och ungdomars sätt att vara på och lära sig. Begrepp som exekutiva förmågor och central koherens lärs ut och diskuteras i relation till olika former av pedagogiska metoder och LGR-11. Innan avancerade förmågor kan utvecklas måste vi lägga grunden på ett sätt som är anpassat efter barns utvecklingsnivå.

Klassrumsforskning

En föreläsning om ledarskapets betydelse i klassrummet och dess påverkan på effektiv undervisning och studiero. Du som pedagog skall kunna anpassa tillvaron så naturligt och effektiv som möjligt utan att behöva anstränga dig på sätt som blir orimliga.

Föräldrastöd

Med utgångspunkt i OECD:s granskning av den svenska kulturens syn på barn och unga ser vi att vuxna behöver ställa mer krav och sätta mer gränser för barn och unga än vad som nu är fallet. Utifrån psykologisk forskning stödjer vi föräldrar i det svåra men nödvändiga arbetet med att utveckla dessa förmågor. Vi föreläser och träffar föräldrar för samtal kring teman ur boken Du nya du fria. Vi kan också ta oss an de teman som skolor och föräldrar vill diskutera med oss psykologer som specialiserat oss på gränsens betydelse för barn och ungas personlighetsutveckling.

Barn och ungdomars psykiska ohälsa

Vi erbjuder stöd till såväl skolpersonal som ungdomar själva i olika frågor rörande psykisk ohälsa. Det är främst ångest och nedstämdhet som ökar bland barn och unga och där vi använder oss av olika former av arbete som bäst kan diskuteras med oss. Vi har arbetsmodeller för dessa områden och kan i diskussion med er presentera förslag som kan passa just er efterfrågan.

Elevhälsa

Vi deltar i elevhälsoarbete på olika sätt hos våra uppdragsgivare och genomför såväl hälsofrämjande och förebyggande arbete som insatser inriktade på situationer där svårigheter uppstått. Vi handleder och arbetar med konsultation både i individärenden och övergripande frågor som rör elevhälsa. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med organisatoriska frågor inom skolan och arbetar utifrån ett antal olika modeller för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Vi hjälper verksamheter att utveckla mål för elevhälsan och använder oss av modeller för hur elevhälsan kan bli mer integrerad med övrig skolverksamhet. Vår specialisering i detta arbete bygger på en analys av den svenska skolkrisen och vi erbjuder utifrån detta ett arbetsförfarande med konkreta riktlinjer till skolverksamheten.

Skolpsykologiska insatser

Utredning | Handledning & konsultation | Utbildningsinsatser

Ibland efterfrågar våra uppdragsgivare kompletterande tjänster som utredning, handledning och konsultation. Vi har lång erfarenhet av att utforma våra insatser på ett sätt som konstruktivt kan bidra till just er verksamhet.